Selecteer een pagina

Privacyverklaring ILoveKeepen.nl

Laatst bijgewerkt: 20 januari 2020

Wij zijn I Love Keepen (ILK). Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij verwerken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Wie zijn wij

Welkom op Ilovekeepen.nl. Dé nieuwe trots van EKA! Ik ben Stas en in 2011 ben ik de Erasmus Keepers Academy (EKA) gestart. Samen met mijn team van ervaren keepertrainers helpen wij dagelijks onze keepers hun doel te behalen: De beste keeper worden en daardoor de top te behalen!

ILK – (I love keepen) is ontstaan door mijn passie voor keepen en de behoeftes van de Erasmus Keepers Academy (EKA) keepers. De keeper in het logo is een foto van mij toen ik keepte. Maar… het is niet alleen een foto in keeperskleding. Het staat voor de drive, het doorzettingsvermogen en de hoge kwaliteit van iedere keeper op de Erasmus Keepers Academy. Er bestaat niet een exclusief merk dat speciaal voor jou als hockeykeeper is ontworpen en ontwikkeld. Er bestaan natuurlijk merken met keepersspullen, maar iets wat exclusief voor de hockeykeeper is ontwikkeld bestaat nog niet terwijl hier wel veel behoefte aan is. ILK biedt de oplossing!

Persoonsgegevens

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou

Wij verwerken niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verwerken wij van jou:

  • naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mail adres, ip-adres, betaalgegevens

Het verwerken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat er geen bestelling kan worden gedaan.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Voor de volgende doelen verwerken wij jouw persoonsgegevens:

  • het bijhouden van de klantenadministratie, het versturen van nieuwsbrieven, het versturen van mailing, het doen van adverteren, voor prijsvragen, social media, direct marketing, het beantwoorden van vragen en klachten

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is dat: 

  • jij als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de doelen die wij daaraan stellen;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Ons belang, of dat van een derde is namelijk: Promoten van I Love Keepen

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer dan 7 jaar na laatste deelnamen verwerken.

Beveiliging

Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij jouw persoonsgegevens door middel van de volgende technische beveiligingsmaatregelen: 

  • Wachtwoord op bestanden met persoonsgegevens, wachtwoord om in te loggen in onze systemen, gebruikersnaam om in te loggen. 
  • alle personen die binnen onze organisatie te maken hebben met persoonsgegevens zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan; wij testen en evalueren regelmatig de maatregelen die wij hebben getroffen; de medewerkers van onze organisatie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens;
  • De website wordt met een uitgebreid SSL-certificaat beveiligd (verplichting voor iedere webshop), waarbij alleen de NAW-gegevens worden gehanteerd voor het uitvoeren van de transactie. Gegevens worden niet verder opgeslagen na afhandeling van de transactie (op de website, alleen in de financiële administratie – hiervoor geldt hetgeen hiervoor toegelicht).

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken  

Jij hebt het recht om de toestemming die jij hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.  

Recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er iets, en zo ja wat, er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook zullen wij jou zo mogelijk meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

 

Recht of rectificatie

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb jij het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen heb jij het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten wissen. Hieraan zijn wel vereisten verbonden. Ook zijn er soms uitzonderingen te maken die op onze organisatie van toepassing zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt als betrokkene het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer jij bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van jou verwerken of wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer jij hier om verzoekt.

Recht van bezwaar

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet jij onderbouwen waarom jij een belang hebt bij het niet langer verwerken van jouw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jouw dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Wil jij gebruik maken van jouw rechten? Neem dan contact met ons! Wanneer een verzoek bij ons binnen komt met betrekking tot bovenstaande rechten, moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van jou een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag wordt afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

I Love Keepen (onderdeel van Erasmus Keepers Academy B.V.)

Laan van Cattenbroeck 65
3703BK Zeist
Telefoonnummer: +31 6 22 49 62 86
E-mailadres: stas@ilovekeepen.nl
KvK-nummer: 65497198
BTW-nummer: 856136074B01